FAU

skolebanner

Fau-leder: Nicolai Olsen


Økonomiansvarlig:

Fau og klassekontakter 2018-2019 (pdf)

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og opplæring. Forskning viser klart at foreldres engasjement er positivt for barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg. Samarbeid mellom hjem og skole tar sikte på å styrke foreldrene i denne utdanningsrollen. Foreldrene har også en administrativ rolle som kommer til uttrykk ved representasjon i råd, utvalg og deltagelse i dugnader bl.a. natteravning.

Konferansetimen eller utviklingssamtalen er en viktig formell arena for samarbeidet
om elevens læringsmiljø og sosiale utvikling.

Foreldremøtene for de enkelte gruppene/klassene gir mulighet til å bli kjent,
knytte kontakter, dele informasjon og ta opp aktuelle temaer.

Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet.

Gruppe-/klassekontakt

Hver gruppe/klasse velger en foreldrekontakt som sammen med kontaktlærer skal
tilrettelegge hjem-skole-samarbeidet i gruppen/klassen. Det bør utarbeides en årsplan for foreldremøter og hjem-skole-aktiviteter. Sosiale arrangementer for å bli kjent med hverandre skaper trygghet og gir grunnlag for fruktbart samarbeid mellom hjem og skole. Flere grupper/klasser har hatt positive erfaringer av å danne nettverksgrupper

FAU-representant

Hver gruppe/klasse velger en representant til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene, medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø,bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skole og nærmiljø.

Brannfjell FAU er organisert i følgende grupper: 

  • Skap- og økonomigruppa
  • Sosialgruppa
  • Faggruppa
  • Natteravn
  • Skolegården


Navnene avspeiler arbeidsområdene. På årsmøtet i september legges det frem regnskap, budsjettforslag og foreldrene velger et styre for FAU (leder, økonomiansvarlig og referent). Fau medlemmene fordeles i de ovennevnte grupper. Brannfjell FAU har etablert et trivselsfond der elever og foreldre ved skolen kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter og formål som kommer skolens elever til gode.

Trivselsfondet

Leder: 

Trivselsfondet er ment å medvirke til økt trivsel for elevene på Brannfjell skole. Vi støtter klassesamlinger og turer, julekabaret og danseskolen før juleballet, kort sagt alt som kan gi økt trivsel. Søknad kan fremmes av elever, lærere, skolens administrasjon eller valgte foreldrekontakter. Søknad sendes til leder av fondet.

Råd, utvalg og styre

Driftstyret er skolens øverste organ og kan sammenlignes med styret i en bedrift. Driftstyret er oppnevnt av Oslo byråd og består av to foreldrerepresentanter, to representanter for de tilsatte, tre politikere og to elevrepresentanter. Rektor er sekretær.
 
Oslo Kommunale Foreldreutvalg - Oslo KFU er et utvalg som jevnlig samler FAU lederne i skolegruppen (Brannfjell tilhører skolegruppe A) og som har møter med Utdanningsetaten sentralt. Slike møter er et egnet forum til å ta opp problemstillinger som gjelder flere skoler, for eksempel ulik praksis for karaktersetting.
 
Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG er et rådgivende organ for utdannings- og forskningsdepartementet. FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for fire-årsperioder.

Fau -Foreldrenes innsats

Fau organiserer blant annet disse flotte aktivitetene for elevene:

 

•8. klasse-DISCO

•Skoleballet

•Natteravn

•Skolegården

Drawing of a city