Fravær

skolebanner

§ 3-41 Føring av fravær i grunnskolen

 

"Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.

 

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner

b) innvilget permisjon etter opplæringsloven

 

§ 2-11.

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag."

 

Skolen vil legge ut et påminnelsesbrev i Portalen mot slutten av hvert skoleår vedr. strykning av fravær på vitnemålet i henhold til paragrafen referert til innledningsvis. Til orientering vil alt fravær bli liggende i Portalen, og det vil ikke bli foretatt strykning av fravær på halvårsvurderingene på 8. og 9. trinn samt halvårsvurdering 10. trinn.

Sykefravær må dokumenteres fortløpende dersom det skal tas til følge. Innvilgede permisjoner holder skolen oversikt over, og foresatte må ikke dokumentere dette ytterligere.  Se også lokalt tilleggsreglement til ordensreglementet §6 punkt 1.

Skole-sms ved fravær

Alle meldinger om sykdom og annet fravær for elever skal meldes inn til skolen.

 

Send skole-sms til: 

41 71 61 12

 

Kodeord er BRA

 

eks:

BRA (mellomrom) 10A (mellomrom) Peter er syk i dag.

Drawing of a city