Permisjonsreglement

skolebanner

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190
dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Formålet med Oslostandarden er å redusere omfanget av fravær. 

I dokumentet "Oslostandard for behandling av permisjonssøknader" gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen. 

Søknad om permisjon for legetime, tannlege o.l. behandles av kontaktlærer.

Permisjonssøknad sendes til postmottaket: brannfjell@ude.oslo.kommune.no, eller leveres til skolens kontor i god tid. Søknaden behandles av rektor, behandlingstid må påberegnes.