Permisjonsreglement

skolebanner

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

Slik søker du permisjon
1. Skriv en kortfattet søknad.
2. Permisjonssøknad sendes til postmottaket: postmottak@ude.oslo.kommune.no  (e-posten merkes med Brannfjell skole). Behandlingstid må påberegnes.

Søknad om permisjon for legetime, tannlege og annet timefravær behandles av kontaktlærer.

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.