Forsert løp

skolebanner

Brannfjell tilbyr ettermiddagsundervisning i matematikk og engelsk til elever på 9. trinn. Tilbudet skal sette elevene i stand til å avslutte matematikk/engelsk våren 9. trinn for så å forsere løpet og ta faget på videregående nivå i 10. klasse. Det er mulig å forsere løpet uten å avslutte grunnskolen etter 9. trinn, men da blir det mer å konsentrere seg om i 10. klasse.

Elever som avslutter faget etter 9. trinn, får standpunktkarakter og blir med i eksamenstrekket sammen med elever på 10. trinn. Dersom elevene trekkes ut, kan de ikke gå opp til ny eksamen i faget året etter. Elever som ønsker å ta eksamen etter 9. trinn må melde fra til skolen innen 1. februar.

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-25

"Elever som har tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefag kan følge opplæringen i ett eller flere fellesfag eller programfag på videregående nivå. Fagene på videregående nivå må bygge på fag i grunnskolen.

Kommunen gjør enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta et eller flere fag i videregående opplæring. Fylkesmannen er klageinstans. Før kommunen gjør enkeltvedtaket, skal det innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene til eleven.

Elever som følger opplæring på videregående nivå kan også ta i bruk timene til valgfag, og inntil 60 % av timene i faget utdanningsvalg til denne opplæringen.

Eleven skal ha underveisvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget, både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Elever på ungdomstrinnet som avslutter et fag tidligere enn det som følger av fag- og timefordelingen og læreplanen, skal være med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget blir avsluttet. Om eleven blir trukket ut til eksamen, kommer denne eksamenen i tillegg til de eksamener som departementet har fastsatt at eleven skal ha på 10. årstrinn."