Hovedseksjon

Forsert løp

skolebanner

Tilbudet skal sette elevene i stand til å avslutte matematikk/engelsk våren 9. trinn for så å forsere løpet og ta faget på videregående nivå i 10. klasse. Det er mulig å forsere løpet uten å avslutte grunnskolen etter 9. trinn, men da blir det mer å konsentrere seg om i 10. klasse.

Skoleåret 2022/2023 kan man forsere i matematikk og engelsk ved Lambertseter videregående skole. Undervisningen foregår mandag kl 14.05-16.00 og onsdag kl 14.05-16.00. Oppstart skoleåret 2022/2023 er 29.august. Påmeldingsfrist er 23. august.

Elever som avslutter faget etter 9. trinn, får standpunktkarakter og blir med i eksamenstrekket sammen med elever på 10. trinn. Dersom elevene trekkes ut, kan de ikke gå opp til ny eksamen i faget året etter. Elever som ønsker å ta eksamen etter 9. trinn må melde fra til skolen innen 1. februar.

Hvem passer forsert løp for? 

Er du en av dem som ønsker å gi deg selv større utfordringer i faget, er du selvstendig og klarer en ekstra arbeidsmengde? Da kan forsert løp være noe for deg. Ta en prat med rådgiver eller faglærer om dette. 

 

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-25

"Elever som har tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefag kan følge opplæringen i ett eller flere fellesfag eller programfag på videregående nivå. Fagene på videregående nivå må bygge på fag i grunnskolen.

Kommunen gjør enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta et eller flere fag i videregående opplæring. Fylkesmannen er klageinstans. Før kommunen gjør enkeltvedtaket, skal det innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene til eleven.

Elever som følger opplæring på videregående nivå kan også ta i bruk timene til valgfag, og inntil 60 % av timene i faget utdanningsvalg til denne opplæringen.

Eleven skal ha underveisvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget, både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Elever på ungdomstrinnet som avslutter et fag tidligere enn det som følger av fag- og timefordelingen og læreplanen, skal være med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget blir avsluttet. Om eleven blir trukket ut til eksamen, kommer denne eksamenen i tillegg til de eksamener som departementet har fastsatt at eleven skal ha på 10. årstrinn."

Praktisk informasjon

Dersom du forserer får du status som elev på videregående skole. Det betyr at du følger de regler og rutiner som gjelder der. 

  • Fraværesregelen sier at du ikke kan ha mer enn 10% udokumentert fravær i faget for å bestå. Mer enn 15 min forseint til en time utgjør fravær for en hel undervisningsøkt. 
  • Din kontaktlærer på Lambertseter videregående skole tar i mot meldinger om fravær. Studieleder er Kristin Hove Pedersen, Kristin.H.Pedersen@osloskolen.no
  • Du kan trekkes ut til eksamen i faget du forserer og du følger heldagsprøver som Lambertseter videregående gjennomfører.
  • Du kan ta faget på nytt når du starter på VG1 dersom du ønsker det. 
  • Dersom du velger å avslutte forseringen må du melde fra om dette i løpet av uke 41. Det gjør du til Hilde Norvalls (ass.rektor Brannfjell skole). Du må huske på å velge et valgfag som du kan gå over til dersom du avslutter forsering

Fra Utdanningsetaten