Hovedseksjon

Rådgivere

Rådgiver Salima ElKadi, Sigurd Enge og Beate Eide

Hva kan du få hjelp til?

Rådgiverne hjelper og veileder elever som av ulike grunner har vansker med å følge undervisningen. Det kan gjelde fysiske, sosiale -eller andre forhold som spiller inn. Rådgiver setter i verk tiltak som f. eks tilrettelagt undervisning, skolebøker m.m. 

Et av målene med rådgivningen er at elevene etter hvert skal greie seg mer selvstendig i skolehverdagen.

Veiledning av skole og yrkesvalg

Rådgiverne spiller en sentral rolle for elevene i veiledningen av skole og yrkesvalg. På 9.- og 10. trinn har de undervisning i "Utdanningsvalg" (UDV) som sikrer at elevene blir kjent med hvilke muligheter de har for videre utdanning. Les mer om dette på siden "Fagtilbud - Utdanningsvalg". 

Åpnen dag på VGS 2023

Se oversikt over hver enkelt skole på Oslo kommune sin hjemmeside.

Søknad til videregående skole

Det blir gjennomført minst en samtale med hver elev om utdanningsvalg. Foresatte er også velkomne til disse samtalene. Søknadsfristen for videregående skole er 1. mars.

Elever som har spesielle behov – og minoritetssøkere, blir fulgt opp i forbindelse med innsøkingen til videregående skole, søknadsfrist 1.februar.

Rådgiver hjelper alle elever som har behov med å fylle ut søknadsskjema til vgs.

Skolen har oppfølgingsansvar dersom elevene dropper ut før 1. oktober det første året på videregående skole.