Strategisk plan

skolebanner

Kunnskap, Engasjement og Trygghet blir en type overordnet mål som splittes opp i strategiske mål og tiltak i strategisk plan for 2015.

 

STRATEGISK PLAN 2015


KUNNSKAP


Strategisk mål: 1.1: 

Alle skal lære mer – elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret. 

 

 • Lokale, tidfestede årsplaner i alle fag der vi utvikler forenklede opplegg til alle tema. Dette er for å ivareta elever med spesielle behov; SNO og NY GIV i klasseromsundervisningen.
 • Lese- og læringsstrategier er prioritert i all undervisning. Dette fremkommer i årsplanene i de respektive fagene. Norsklærere på hvert trinn vil gjennomgå temaet for kollegaer på trinnmøter hvert semester
 • Elevenes skrivekompetanse må sikres i alle fag. Norsklærere på hvert trinn vil gjennomgå temaet for kollegaer på trinnmøter hvert semester.
 • Matematikkseksjonen sikrer at regning som grunnleggende ferdighet ivaretas i årsplanene i øvrige fag. Koordineres på trinn.
 • Alle prøveresultater analyseres på trinn eller i fagseksjoner. Resultatene ligger til grunn for revisjon av strategisk plan og underliggende planer og for undervisningen.
 • Den sentrale utregningen for Nasjonale prøver er endret dette året, og vi kan derfor ikke sammenlikne oss direkte med fjoråret.

 

ENGASJEMENT


Strategisk mål: 1.2:

Flere lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.

 

 • Vi videreutvikler arbeidet med Formativ vurdering/ vurdering for læring. Vi ønsker høy elevaktivitet og motivasjon. Elevene ønsker færre prøver. Vi må  finne alternative vurderingsformer  for å holde  motivasjon og energi oppe.  

 

Strategisk mål: 2.1: 

Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisning og den enkelte elevs faglige progresjon. 

 

 • Vi prioriterer kvalitetssikring av undervisningssituasjonene
  • Læringsutbytte knyttet til sammenheng mellom mål, undervisning og  læring
  • Elevengasjement
  • Hensyn til lese- og læringsstrategier i henhold til lokale planer  

 

Vi har avtalt  observasjonsbesøk i klasser utført av ledelse (1-2 besøk) og kollegaer (2 besøk) for å lære av hverandre.

 


TRYGGHET


Strategisk mål: 1.3: 

Alle skal ha et godt lærings og -arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold. 

 

 • Fadderordning, engasjement elevråd, spill i storefri og aulasamlinger. Månedlig questback i klassene med spørsmål fra elevundersøkelsen.

Våre strategiske mål er knyttet til slagordene våre:

 • KUNNSKAP
 • ENGASJEMENT
 • TRYGGHET

 

Drawing of a city