Hovedseksjon

Ordensregler

skolebanner

ORDENSREGLEMENT-LOKALT TILLEGGSREGLEMENT FOR BRANNFJELL SKOLE

Vedtatt i driftsstyret 16.01.2020

Til §5 Regler for oppførsel

- Elevene skal behandle hverandre hyggelig og respektfullt
- Elevene skal behandle medelevers og skolens utstyr med forsiktighet
- Elevene skal bruke klassens mobilhotell og elektroniske hjelpemidler slik lærer anviser
- Elevene skal delta aktivt i gjennomføringen av skolens trivselsplan
Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:
o Å mobbe, krenke eller opptre i strid med klassens regler og regler for et godt og trygt skolemiljø
o Å ta med farlige gjenstander, el-sigaretter og utstyr som forstyrrer undervisningen på skolen
o Å bruke rullebrett, ball og liknende inne
o Mobiltelefoner skal oppbavares i mobilhotellet hele skoledagen. I spesielle tilfeller kan unntak avtales med kontaktlærer
o Brus, energidrikk, potetgull, boller og godteri er ikke tillatt på skolens område. Ved spesielle anledninger kan man gjøre unntak.

Til §6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Dersom en elev har søkt permisjon, fått avslag og i etterkant meldt seg syk i samme tidsrom uten at det foreligger legeattest, vil fraværet bli ansett som ulovlig. Fraværet kan da bli vurdert som en grov enkelthendelse og kan få konsekvenser for elevens karakter i atferd. Dette gjelder også dersom en elev etter avslag på permisjon uteblir fra skolen eller dersom en elev tar fri uten å søke om permisjon.
Gjenstander som skolen anser som farlige, vil bli konfiskert. De blir enten levert politiet eller utlevert til foresatte.
Lærer kan oppbevare elevers elektroniske hjelpemidler i undervisningstiden dersom de brukes på annen måte enn det lærer har tillatt.
Brudd på mobilreglene dokumenteres ved hjelp av anmerkninger. Faglærer ringer foresatte ved gjentatte brudd på mobilreglementet. Leder kobles inn ved gjentakelser.
Brudd på "godterireglene" dokumenteres ved hjelp av anmerkninger. Faglærer ringer foresatte ved gjentatte brudd på regelen. Leder kobles inn ved gjentakelser
Ved tyveri på skolen har ledelsen anledning til å be elever eller klasser om å åpne skap, eventuelt klippe lås.
Skolen har anledning til å holde igjen elever/be elever møte før skoletid for å "reparere"/gjøre opp for skader de har påført skolen dersom disse ikke er økonomisk erstattet.

§8 Erstatningsansvar

Tapte skolebøker og utstyr må erstattes.

Sanksjoner knyttet til elevenes arbeidsmiljø, §9A.

"Elev" er den som har utført uakseptabel handling:
Dersom en elev har opptrådt krenkende overfor en eller flere medelever, kan følgende sanksjoner iverksettes:
- Elev må møte opp før skoletid eller være igjen etter skoletid for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skolevei og kan under skjerpende forhold bli undervist utenfor klassen/skolen
- Elev kan kun oppholde seg på anvist område på skolen: Ute/inne
- Elev kan bli fotfulgt for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev
- Elev kan bli hentet ut av undervisningen ved uakseptabel atferd som ikke opphører
- Elev kan bli pålagt å bytte klasse